ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1365 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2566 - 2570


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2566 - 2570

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จัดประชุมโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย โดยมี นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมฯ
               ในการประชุมได้มีการบรรยายเกี่ยว “สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แนวโน้มทิศทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะ 5 ปี (2566-2570)” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติ และผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสภาพแวดล้อมใหม่ที่สามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน และผลักดันแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตลอดจนการจัดทำคำของบประมาณโครงการของจังหวัด