ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1314 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พศ. 2565 ของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ
               ตามที่จังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งมอบหมายการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ และโครงการที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย โดยให้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามวงเงิน โครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ
               โดยในการประชุมในครั้งนี้เพื่อรายงานรายละเอียดแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดเชียงราย และรายละเอียดแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และสำคัญของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
               ซึ่งในที่ประชุม ได้เร่งรัด ให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดเชียงราย อยู่ใน ระดับที่สูงขึ้น อีกทั้ง ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะนำไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณางบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงบประมาณต่อไป