ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ
               ในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน และผู้แสดงความสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการจัดระเบียบขอทานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงรายย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2563 จนถึงปัจจุบัน พบจำนวนขอทานรวมทั้งสิ้น 25 ราย จำแนกเป็นเพศชาย 11 ราย เพศหญิง 14 ราย โดยแยกเป็นต่างด้าวจำนวน 20 ราย คนไทย 5 ราย สำหรับขอทานต่างด้าว พบว่าส่วนใหญ่เป็นสัญชาติเมียนมาทั้งหมด และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบจำนวนต่างด้าว ที่เข้ามาขอทานในจังหวัดเชียงรายมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งไม่สามารถข้ามด่านมายังประเทศไทยได้ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการกับขอทานที่เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา โดยได้ดำเนินการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการผลักดันกลับสู่ประเทศต้นทางต่อไป และในรายที่เป็นคนไทยได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และส่งคืนสู่ภูมิลำเนา รวมถึงรับเข้าการคุ้มครองสวัสดิภาพยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย สำหรับรายที่เป็นคนไทยปัจจุบันได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านความสามารถของตนเอง จากบุคคลขอทานเป็นบุคคลผู้ที่มีบัตรแสดงความสามารถ ทำให้มีสถิติบุคคลขอทานลดลง มีเพียงกลุ่มคนที่เป็นบุคคลเร่ร่อนไร้ที่พึ่งซึ่งไม่ได้มีพฤติกรรมขอทานเป็นประจำ
               สำหรับสถิติการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถของจังหวัดเชียงราย มีทั้งสิ้นจำนวน 118 คน เป็นเพศชาย 57 คน เพศหญิง 61 คน อีกทั้งในที่ประชุมได้หารือแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะอนุกรรมการการควบคุมขอทานจังหวัด รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถหรือการส่งเสริมสนับสนุนของทุกภาคส่วนในการเปิดพื้นที่ให้ผู้แสดงความสามารถได้แสดงความสามารถ และพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเข้ามากระทำการขอทานของผู้ทำการขอทานต่างด้าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป