ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1325 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566-2570)


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566-2570)
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
               โดยในที่ประชุมมี นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ประชุม และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566-2570) ให้มีความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ พร้อมกำหนดกรอบทิศทางของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566-2570) ซึ่ง ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้นำเสนอและจัดกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
               ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้เสนอให้มีการทบทวนประเด็นการพัฒนา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ นำเสนอโครงการต่างๆ ที่จะร่วมกันบูรณาการ ให้ตรงความสำคัญและทิศทางของจังหวัดเชียงราย ทั้งการเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เทียบกับลักษณะอาชีพและประชากร รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงราย สังคมผู้สูงอายุ ความต้องแรงงานมีทักษะของผู้ประกอบการและการเพิ่มทักษะให้ผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนวัย แรงงานนอกระบบและเกษตรกรซึ่งมีจำนวนมากในจังหวัดเชียงราย ผู้ยากไร้ และกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย