ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประธานและผู้แทนชมรม Young Smart Farmer จังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
               จังหวัดเชียงรายได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพการขับเคลื่อน พัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร สนับสนุนศักยภาพเกษตรกรรรุ่นใหม่ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นเกษตรต้นแบบที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรดั้งเดิ่มสู่เกษตรกรสมัยใหม่ โดยในที่ประชุม ชมรม Young Smart Farmer จังหวัดเชียงราย รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนความร่วมมือจากภาครัฐ เพื่อสนันสนุนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยต้องการลดต้นทุนผลผลิต เนื่องจากผลผลิตมีต้นทุนสูง จึงทำให้สินค้ามีราคาสูงไปด้วย จึงอยากได้พลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงปัญหาต่างๆ อีกทั้งชาวเกษตรกรไม่มีการส่งเสริมด้านการตลาดที่เพียงพอ จึงทำให้ผลผลิตออกมาแต่ไม่ถูกจำหน่ายหรือส่งออก จึงทำให้สินค้าเน่าเสีย เมื่อเป็นที่ต้องการของตลาดกลับมีผลผลิตไม่เพียงพอ คณะทำงานได้ร่วมหารือ มอบหมายหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ ดังนี้
1. การตลาด การขยายช่องทางการตลาด การออกบูท งานมหกรรมสินค้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศ - ต่างประเทศ มอบหมายให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
2. มาตราฐานการส่งออกต่างประเทศขั้นตอน ระเบียบการเกี่ยวกับการส่งออกต่างประเทศ มอบหมายให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
3. การรับรองมาตราฐาน GAP/Organic มอบหมายให้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
4. การยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มอบหมายให้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
5. การใช้พลังงานสะอาดทดแทน มอบหมายให้ พลังงานจังหวัดเชียงราย
6. การออกแบบพื้นที่ (Landscape) มอบหมายให้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
7. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มอบหมายให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
               อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า การดำเนินแผนจะประสบผลสำเร็จนั้นต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันจัดทำแผนดำเนินงานให้ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย เพื่อเน้นให้เกษตรรุ่นใหม่มีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอีกทั้ง สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดจนเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรมืออาชีพ