ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดครั้งที่1/2565


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.จิราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ระดับจังหวัดครั้งที่1/2565 ณ ห้องปรุชมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ
               ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนกล้องทั้งหมดในจังหวัด โดยให้เร่งรัดหน่วยงานแก้ไขปัญหากล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ระบบดิจิทัล และขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีสถานะที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และต้องมีกล้องที่สามารถทดแทนได้ หากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เกิดปัญหาขึ้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดหาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ความเหมาะสม ความประหยัด ความคุ้มค่า และเพื่อประโยชน์ทางราชการด้วย