ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกียวข้องเข้าร่วม
               กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางแผนจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนงานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 กำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 6 พื้นที่ การจัดทำผังเมืองรวม ได้แก่ ชุมชนเทิง,พาน,เวียงชัย,แม่จัน,แม่ลาว และป่าแดด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม ร่างบัญชีท้ายกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และนำส่งกรมโยธาธิการผังเมืองในที่ประชุม เพื่อพิจารณาต่อไป ภายในที่ประชุมผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้ชี้แจงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ว่าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลผังเมืองรวมในจังหวัดเชียงราย หลังจากมีประกาศบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังและสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) สันทราย , แม่จัน , เทศบาลตำบลแม่จัน, สันทราย, อำเภอแม่จัน และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ดำเนินการพร้อมทั้งยื่นหนังสือต่อจังหวัดเชียงราย และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เสนอขอแก้ไขผังเมืองรวม ดังกล่าวในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พื้นที่สีเขียวบางส่วน) ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเด็นที่ 2 ขอแก้ไขในบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ให้สามารถประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 7 (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์อย่างใดหนึ่งหรือหลายอย่าง) และโรงงานลำดับที่ 53 (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบและดำเนินการตามมาตรา 35 พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
               อย่างไรก็ตามโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดแนวทางการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผังเมืองพร้อมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน นายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้ขอแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงสำหรับประกอบการพิจารณาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขตามมาตรา 35 การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป