ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2565 
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
               กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการความร่วมมืออย่างสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องมีการถ่ายทอด และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนด้านท่องเที่ยวและกีฬา ให้แก่บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้มีแนวทางในการกำหนดแผนงาน /โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
               ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนด้านการท่องเที่ยวและกีฬา แผนปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทราบถึงแนวทางในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เชื่อมโยงแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผน นโยบาย และ ยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และสามารถบริหารจัดการแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทของการท่องเที่ยวและกีฬา