ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ครั้งที่ 2/2565


 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ครั้งที่ 2/2565 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

          โดยในการประชุมมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้
          1. ประธานแจ้งให้ทราบการครบวาระของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกชุดปัจจุบันและการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกชุดใหม่

  1. การปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  2. ผลการจัดกิจกรรมโครงการวิ่งเทรล “Doi Chang Trail 2022”
  3. สถิติการดำเนินคดี ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 – ปัจจุบัน
  4. การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการกำหนดพื้นที่ การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช 2562
  5. การแก้ไขปัญหาของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส. P-Move) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)