ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 3/2565


 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

          - ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ครั้งที่ 2/2565

          - การดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่ให้บริการต่ออากาศยาน ลูกเรือ ผู้โดยสาร สินค้า และผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

          - ข้อมูลสนับสนุนการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

          - รายงานผลการตรวจสอบด้านการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และการแก้ไขข้อบกพร่อง

          - รายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

          - ปัญหาขัดข้องในการดำเนินงาน