ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1322 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านแผน โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาคของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.

        นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายนางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวฐาณียา  ชัยวงค์บุตร และนายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านแผน โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาคของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็นการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนา ซึ่งตลอดการบรรยายมีการยกกรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มด้วย