ประกาศเมื่อ 02 กรกฎาคม 2565 เปิดดู 1362 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.
         นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจตามยุทธศาสตร์ สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานด้านการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปในระดับภูมิภาค และต่อยอดให้เกิดการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อท้องถิ่นที่พัฒนาเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom webinar