ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2565 เปิดดู 1365 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


 

 

 

 

          วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา มอบหมายให้ นางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานการประชุม

          โดยในการประชุมมีหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้

          - ผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน (นำเสนอเป็น VTR)

          - ข้อเสนอจากการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” (นำเสนอโดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)

          - พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่รถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565 (นำเสนอโดย ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

          - รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนรอบครึ่งปี 2565 (นำเสนอโดย ผู้แทนกรมควบคุมโรค)

          - (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 (นำเสนอโดย ที่ปรึกษาโครงการจ้างเป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570)

          - แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุด พ.ศ. 2566 (นำเสนอโดย เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)

          - การประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน (นำเสนอโดย เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)

          - การกำหนดให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นนโยบายของรัฐบาล (นำเสนอโดย นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)

          - การกำหนดให้มีวันเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ (นำเสนอโดย เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)