ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2


 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

          เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

          ในที่ประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้

  1. การเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  2. นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตามมติที่ประชุม ก.น.บ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565)
  3. ปฏิทินการดำเนินงานภายใต้กลไก ก.น.บ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  4. การเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

            - ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์

            - ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

            - ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า

            - ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน